Strategi för digital omställning


Dokumentets syfte

Syftet med strategin för digital omställning är att fastslå inriktning och ambition för digitaliseringsarbetet inom våra tre samverkanskommuner Sotenäs, Munkedal och Lysekil. Strategin ska tydliggöra hur vi tillsammans kan använda digitaliseringen som verktyg för att driva samhällsutvecklingen mot bättre samhällsservice och öka invånarnas delaktighet. Genom strategin tar vi en aktiv roll i förändringsprocessen och styr digitaliseringen i stället för att styras av den.

Vår definition av digitalisering

Vår definition av digitalisering tar utgångspunkt i den, med stöd av forskning framtagna och nationellt vedertagna, definition som säger att ”digitalisering är en metod för verksamhetsutveckling där digitala lösningar används för automatisering eller innovation”.
Digitalisering är inte ett mål i sig utan handlar om verksamhetsutveckling och förändrade arbetssätt. Rätt använd kan digitaliseringen vara ett kraftfullt verktyg i all verksamhetsutveckling för att kunna möta de behov och önskemål som finns hos våra medarbetare, invånare, företag och besökare. Det handlar om att utifrån ett tydligt behovsperspektiv erbjuda digitala lösningar och skapa ett jämlikt och inkluderande samhälle.

Vår vision

Tillsammans och med digitalisering som kraft i vår utveckling skapar vi en framtid där digitala lösningar inspirerar till nytänkande, självständighet och delaktighet samt bidrar till goda mänskliga möten.

Våra strategiska vägval

Vi lär oss hela tiden

Vi har höga förväntningar på varandra i att använda och utveckla den digitala kompetens som behövs för att fullfölja vårt uppdrag.
Vi möter och stärker varandra och våra samhällsmedborgare där vi är. Vi ger varandra förutsättningar att vara med och formulera behoven samt bidra i de förändrings- och utvecklingsarbeten som krävs för att vi ska kunna dra nytta av möjligheterna som samhällets digitalisering för med sig.

Vi är innovativa

Vår utveckling kännetecknas av lösningar som svarar mot behov och efterfrågan för att skapa nytta för våra invånare, medarbetare, företag och besökare.
Vi har förmåga att ta hand om idéer till nya eller förbättrade lösningar. Våra användare involveras och är medskapande i förändringsarbetet och vi har utrymme att testa och lära. Vårt innovativa förhållningssätt kräver mod, uthållighet och samverkan där vi tar vara på våra egna förmågor och resurser samtidigt som vi är måna om att lära, ta till oss och dra nytta av vad andra gjort.

Våra ledare visar mod och är uppmuntrande

Våra ledare agerar som förebilder genom ett modigt, ansvarstagande och uppmuntrande ledarskap. På så sätt bidrar de till att omfamna osäkerhet och minska rädslan för att göra fel samt till att utveckla en tillåtande och innovativ kultur.

Vi har organisatoriska och strukturella förutsättningar för nytänkande och samarbete för ett framgångsrikt utvecklings- och förändringsarbete där digitala lösningar skapar värde. Vi planerar för införanden och skapar förutsättningar för att följa upp nyttan med våra digitala satsningar. Vi vågar prova och vid behov göra riktningsändringar. Härigenom skapar vi förutsättningar för rätt prioriteringar utifrån behov.

Vi utvecklar genom modern infrastruktur

Vi säkerställer att kommunerna har likvärdiga, pålitliga digitala verktyg och plattformar som är sammanhållna och skalbara för att möjliggöra digital tillgänglighet och innovation.
Vi månar om enkelhet men gör inte avkall på säkerhet och det genomsyrar våra verksamheter på en rimlig nivå och är en naturlig del av utvecklingsarbetet.
Vi äger och utvecklar vår information så att vi kan använda den som en värdefull tillgång för att utföra vårt uppdrag.